Psühholoogiline nõustamine on mõeldud inimeste toetamiseks isiklikus elus ette tulevate raskuste korral.
Olete oodatud muredega, mis seotud suhtlemise ja suhetega; enesekehtestamisega; enesehinnanguga; uutes olukordades kohanemise ja liigse stressiga; masenduse või elutüdimusega; ülemäärase muretsemise ja ärevusega;; motivatsiooni ja ajakasutusega; raskete elusündmuste või üleelamistega.

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele tulevikku vaadates – ei otsita süüdlast ega tegeleta minevikusündmustega.

Lepitust võib kirjeldada kui assisteeritud suhtlemist kokkuleppele jõudmise eesmärgil. Lepitus, arbitraaz ja läbirääkimised on kolm peamist kohtuvälist konfliktilahendusmeetodit. Iga meetodi puhul eksisteerib erinevaid alamliike, sest konfliktilahendusmeetodeid kohandatakse vastavalt vajadustele. Nii on ka lepituse liike palju. Lepituse puhul on keskseks mõisteks teadev nõusolek. Kui osapooled saavad enda valitud lepitusprotsessist aru ja on vabalt nõus protsessis osalema, on pea igasugune lepitusprotsess võimalik ja sobilik.

Pere- ja paariteraapia (integratiivne lähenemine)

1)Kasvatusnõustamine. Aidata lapsevanematel paremini mõista lapse käitumist, töö erinevate distsiplineerimisega seotud murede ja kasvatusküsimustega.

2)Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

⇒Sõltuvusega  peredega töö.
⇒ Perekeskne vägivallakatkestamise töö (kaasatud kogu pere, sh traumatöö lastega)
⇒ Lahutusnõustamine (töö lahutusleina ja vastavate tunnetega, suhtele punkti panemine, tulevikuperspektiivid jne)

3) Paariteraapia. Integratiivne lähenemine (süsteemne, Tunnetekeskne (emotsioonidega töötav), Imago paaritöö tehnikad)

  • Tunnetekeskne paariteraapiaTunnetekeskne paariteraapia on uuringutel põhinev meetod, kus terapeudi abiga saadakse jagu korduvatest tülidest ja eraldatusest. Toetav terapeut aitab teil mõista, kuidas olete jõudnud praegusesse stressitekitavasse olukorda. Seejärel liigutakse vastastikuse mõistmise ja läheduse poole. Eesmärgiks on mõlema partneri turvaline seotus, lähedus ja kindlustunne!
  • Imago suhteteraapia on mõeldud paaridele, kes: – kogevad oma suhtes raskusi ning soovivad konflikte lahendada, – mõtlevad lahutusest ent otsivad veel väljapääsu, et jätkata kooselu uut moodi, – otsustavad kooselu alustada ning soovivad kohe algusest peale teadlikult oma suhet luua ja arendada, – soovivad rikastada oma kooselu ja kogeda veelgi sügavamat kontakti oma armastatuga. Meil ei ole vaja leida õiget partnerit, vaid saada ise õigeks partneriks ja õppida kasutama oma suhet isiklikeks muutusteks ja arenguks.
    Kuueosaline lühiteraapia paaridele (Short-term coupletherapy, fv H. Hendrix). Intensiivne paariteraapia (IMAGO). Koos terpeudiga töötatakse  läbi  IMAGO suhteteooria algteadmised koos praktiliste harjutuste ja kodutöödega.