Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis heaks kiidetud mudel vägivalla katkestamise programm “Löömata teekond” on mõeldud perekonnas või lähisuhtes vägivallateo toime pannud või oma suhteid kahjustavate käitumisimpulsside pärast mures olevatele meestele. Programmi eesmärk on pakkuda mehele tuge agressiivse käitumise katkestamiseks ja selle ennetamiseks läbi  teadlikkuse ning oma lugude analüüsi, et jõuda turvaliste käitumisvalikuteni.

Programm sisaldab kuute (6) kohustuslikku individuaalkohtumist ühele üksikisikule/perele ja viitteist (15) eestikeelset grupikorda. Mehed saavad liituda programmiga aastaringselt, st iga 5.-7. rühmasessiooni järgi liitub grupitööga 2-3 uut meest, kellega on eelnevalt läbiviidud individuaalsed kohtumised.

Töös kasutatavateks materjalideks on vägivalla ja turvalisuse hindamise vorm (programmi sisenedes alghindamine, hiljem vahe- ja lõpphindamine).
Läbiviijad: Nii individuaal- kui ka grupitööd viivad läbi vastava väljaõppe saanud pikaajalise vägivallatöö kogemusega mees- ja naisnõustaja.
Kriteeriumid: Programmi suunamisel puuduvad staatuselised ja elukohajärgsed osalemispiirangud. Mehed saavad liituda ka vabatahtlikult, ilma suunamiseta.
Piirangud programmiga liitumisel:
 välistatakse tugevate psühho- ja sotsiopaatsete isikuhäiretega, alkoprobleemidega mehi (riske hinnatakse alguses individuaaltöö raames).

Programmi sisu
Individuaalseansil kaardistatakse vägivaldset käitumist, hinnatakse osalemismotivatsiooni ja turvariske, koostatakse turvaplaan ning toetatakse mehe vastutuse võtmist oma teo eest. Lisaks eelnevale, saavad mehed teada oma tunnete ja pingete põhjustest ning õpivad nendega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel toetatakse jooksvalt nõustamisega ka partnerit/abikaasat ja lapsi.

Grupitöös luuakse üheskoos rühmas õhustik, milles mehed saavad üksteisele vabalt ja ausalt rääkida oma elust ja vägivalda langemistest. Ühiselt juureldakse vägivalla kasutamise taustal olevate mõjurite üle. Juhendajate abi kasutades arendavad mehed üheskoos välja isikupäraste olukordade tingimustega hästisobitatud tegutsemisviise, mida kasutades suudavad nad iseseisvalt vägivallariske maandada ja vältida vägivallategusid oma enesejuhtimise võimet arendades. Muutuses ja kriisis on mehe hääl teise mehe jaoks väga usutav, toimib meestevaheline usaldav jagamine.

Mõned näited teemadest: vägivalla vormid, vastutustundlik mees/lapsevanem, vägivalla tagajärjed, võim, eneseregulatsioon jne. Teemade roteerumine ja kindel järjekord annavad võimaluse grupitöö katkestamisel liituda hiljem uuesti ning jätkata nii programmis osalemist (vabade kohtade olemasolul). Maksimaalne osalejate arv grupitöös on kuni 8.

Programmi omahind: 850€/osaleja.

Maksumus Sotsiaalse partnerluse projekti raames (kuni 2022.a lõpp)

LT tutvustus _est

Löömata teekond_MTÜ Hingekeel_TLN

Löömata teekond_MTÜ Hingekeel_Tartu