Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudis heaks kiidetud mudeliga vägivalla katkestamise programm “Löömata teekond” (põhineb Miessakit ry Lyömätön Linja töös olevale mudelil) on mõeldud perekonnas või lähisuhtes vägivallateo toime pannud või oma suhteid kahjustavate käitumisimpulsside pärast mures olevatele meestele. Programmi eesmärk on pakkuda mehele tuge agressiivse käitumise katkestamiseks ja selle ennetamiseks läbi  teadlikkuse ning oma lugude analüüsi, et jõuda  turvaliste  käitumisvalikuteni.

"Löömatu teekond" on avatud grupiga sotsiaalprogramm lähisuhtevägivalda kasutanud meestele. Programmi eesmärk on aidata katkestada vägivaldne käitumine ja tuua turvalisus suhetesse läbi ennetava toetava keskkonna loomise.

Töötame selles suunas, et aidata mõista meeste vägivalla põhjuseid, olemust ja tagajärgi. Läbi enda lugude analüüsimise toetatakse nende võimekust näha ja muuta vägivallamustreid, mõista ja märgata enda rolli konfliktsituatsioonides ja väljuda ohvriidentiteedist, võttes vastutuse oma käitumise eest.

Paralleelselt rühma- ja individuaaltööga kontakteerutakse mehe partneriga, et ka tema saaks protsessi kaasatud ja vajadusel abi saamisele suunatud. Töös on tähtsal kohal partneri vaatenurga sissetoomine ja seeläbi empaatia tunde tugevdamine oma lähedaste suhtes.

Lõppeesmärk on siin mehe suunamine tööle iseendaga pärast programmi läbimist.

Vägivalla katkestamise programm koosneb isikunõustamistest koos meeste vastastikust toetust positiivsete muutuste ülesehitamiseks läbi grupitöö. Lisaks ettenähtud kuuele individuaaltöö korrale on gruptöö,  kestvusega 15 nädalat (grupikohtumised kord nädalas kestvusega a'la 2h). Grupiga liitumine jooksvalt peale individuaaltöö  läbimist. Seansikestvus individuaaltöös 1-1,5h.
Töös kasutatakse vastavaid väljatöötatud hindamislehti. Iga osalejaga sõlmitakse osalemisleping.

Individuaaltöös kaardistatakse vastavate hindamislehtedega vägivaldse käitumise riski ja ohtu, töötatakse läbi vägivalla muster/tsükkel ja sisu, koostatakse turvaplaan, viiakse läbi vägivaldse käitumise vahe- ja lõpphindamine.

Grupitöö teemade ülevaade: vägivalla vormid, vastutustundlik mees, vägivalla tagajärjed, võim jne.

Muu oluline info

Tegemist on avatud programmiga, millega saab liituda aastaringselt. Programm sisaldab kuut kohustuslikku individuaalkohtumist ühele üksikisikule/perele ( 3-4 korda/a'la 1-1,5h enne grupitööd,  ja 2-3 seansikorda grupitöö ajal ning lõpus) ning 15 grupikorda, millega uued osalejad liituvad jooksvalt programmi käigus.
Suunamine ei ole nõutud, elukohajärgseid osalemispiiranguid ei ole.

Omaosalus  sisaldab tasu individuaalnõustamise eest. Individuaaltöös  osalemine on eeltingimuseks programmi/ gruppi pääsemiseks. Grupitöö eest lisatasu maksma ei pea.

Tänusõnad : Miessakit ry/Lyomaton-linja