Sageli võtavad mehed vägivaldse käitumise vahendiks siis, kui tuntakse abitust ja konfliktilahendamise oskused on puudulikud.

Perevägivalla teemat on just sel kevadel ajakirjanduses palju kajastatud, kuid selle suure ajutise tähelepanulaine taustal on kümned pereterapeudid üle Eesti teinud juba aastaid oma igapäevast tööd. Vägivaldse käitumise katkestamine ja meeste suunamine arusaamisele oma tegude põhjustest ning nende eest vastutuse võtmisele on sellise igapäevatöö põhieesmärk.

Suutmatus konfliktidega hakkama saada on tihti seotud puudulike kriisi – ja konfliktilahendamise oskustega. Aidates mehi mõista, miks ta mingis olukorras on teatud viisil käitunud, võib aidata kaasa vägivaldsete käitumismustrite muutumisele ja seeläbi ühe pere või lähisuhte päästmisele. Muidugi peab vägivallatsejal endal olema sealjuures tahtmine muutuda.

Üks oluline nüanss selle juures on vägivaldse meheni teadmise viimine, et teda saab aidata, ta ei ole üksi oma puntrasse jooksnud elu ja suhetega. Tihti mehed ei teagi, kust abi otsida ja kellega neist probleemidest rääkida.

Olen töötanud juba aastaid meestega, kes on kasutanud pere- ja paarsuhetes vägivalda. Vägivalla katkestamiseks program Löömatu Liin on avatud grupiga sotsiaalprogramm vägivalda kasutanud meestele. Programmi eesmärk on aidata katkestada vägivaldne käitumine ja tuua turvalisus suhetesse läbi ennetava toetava keskkonna loomise.

Töötame selles suunas, et aidata mõista meeste vägivalla põhjuseid, olemust ja tagajärgi. Läbi enda lugude analüüsimise toetatakse nende võimekust näha ja muuta vägivallamustreid, mõista ja märgata enda rolli konfliktsituatsioonides ja väljuda ohvriidentiteedist, võttes vastutuse oma käitumise eest.

Paralleelselt rühma- ja individuaaltööga kontakteerutakse mehe partneriga, et ka tema saaks protsessi kaasatud ja vajadusel abi saamisele suunatud. Töös on tähtsal kohal partneri vaatenurga sissetoomine ja seeläbi empaatia tunde tugevdmine oma lähedaste suhtes. Lõppeesmärk on siin mehe suunamine tööle iseendaga pärast programmi läbimist.

Grupp tihti ainus koht oma loo jagamiseks

Samuti vägivaldsetele meestele suunatud Sisemise kindluse programm on välja töötatud Tartu Ülikooli ja praktikute koostöös. Programmi eesmärk on sarnaselt Löömatule Liinile anda rühmateraapias osalevatele meestele võimalus muuta oma vägivaldset käitumist. Rühmatöö eesmärk on luua meestele keskkond oma hoiakute ja käitumiste muutmiseks läbi enda sisemise kindluse suurendamise.

Rühmatöös töötatakse välja vägivallatud käitumismudelid, arvestades iga mehe isiklikke omadusi ja vajadusi, harjutatakse nende kasutamist sotsiaalset oskuste õppe raames. Oluline koht on ka võimalusel rääkida oma teost turvalises keskkonnas, et mehed saaksid oma emotsionaalset koormat vähendada. Ja anda ka teistele teada, mida ma oleksin vajanud sellel hetkel, kui vägivaldne tegu toime pandi. Ilma võimaluseta jagada endaga toimuvat pinge kasvab. Sageli on grupp ainus koht, kus on üldse võimalik oma lugu jagada. Kui aga pole võimalik oma valu ja hirme jagada, muutub see vägivaldseks käitumiseks.

Madala enesekindlusega inimestele on omane vähene paindlikkus konfliktiolukordadega toimetulekul, seetõttu emotsioonid võimenduvad ja kasutatakse oma käitumises rohkem vägivalda. Ka kontrolli- ja võimuvajadus viitab ebakindlale maskuliinsele enesehinnangule.

Läbi mehe identiteedi, rollide ja mina-pildiga töö toetatakse tema toimetulekut kriisides ja konfliktiolukordades, mees ei tõlgenda olukordi enam nö ründavatena, ja suudetakse ka enam teha adekvaatsemaid valikuid oma edasiseks käitumiseks.

Läbi vastutuse võtmise rajatakse tee muutusteks iseendas

Sisemise kindluse kasvades on võimalik muuta harjumuspäraseid käitumisi väljakujunenud mustrites ning omandada uued vägivallatud käitumisvariandid, mis tuginevad suuresti mehe enda enesekindluse kasvamisele konfliktsetes olukordades. Kui mehel on piisavat toetust võrgustikus, sh meesteprogrammide poolt, on tal lihtsam ka vägivaldseid käitumismustreid murda.

Meie kogemus on, et kui on tahet endaga tööd jätkata ka peale programme, on oluliselt vähenenud või üldse kadunud vajadus kasutada edaspidi vägivalda suhteprobleemide lahendamisel. Oluline on välja tuua, et kõik mehed kahjuks ei sobitu meie programmidesse. Me teeme valikud eelhindamiste käigus perspektiiviga, et tal on võimekust edukalt programm läbida.

Töötades terve perega, sh vägivalla toimepanijaga, on suurem tõenäosus, et vägivaldsed käitumismustrid saavad murtud, sest tehakse tööd kogu suhtesüsteemiga. Vägivalla kasutamises nähakse ühe põhjusena õpitud käitumist, mis on põlvkonnaülene. Kes aga soovib vägivaldset käitumist katkestada, see teeb ka vastavaid jõupingutusi enda muutmiseks.