Programm on suunatud vägivallavaba elu elada soovivatele naistele, kes kasutanud kasvatusvägivalda.

Eesmärgid

Protsessi kirjeldus ja eripärad: käsitletakse põhjalikumalt lastevastase vägivalla teemat ja ema-lapse vahelist suhet. Oluliseks peetaks tunnete põhjalikku käitlemist ja empaatia mitmekülgset kasvatamist. Vägivallatu käitumise õppimise üheks põhiküsimuseks peetakse uurimist, mis inimese sees ja tundemaailmas toimub. Enda sees toimuvat tuleb õppida sõnastama, et järgmise sammuna leida vägivallavabasid käitumisviise. Koolituse käigus aidatakse võtta vastutus oma tunnete ja reaktsioonide eest ning jõustatakse õppijat ennast kontrollima. Oluliseks koolituse osaks peetakse oma lapsepõlve teemadest teadlikuks saamist ja seejärel enda vajaduste täitumise eest vastutuse võtmist. Empaatia õppimisel uuritakse oma reaktsioone kõrvaltvaataja pilguga. ( lk 23; K.Kesküla, 2017).

Programm sisaldab vähemalt kahte (2) individuaalkohtumist (a’1h/pere) ning grupitööd/koolitust (14* 2h) sagedusega kord nädalas, iga kord kaks tundi. Ühe programmitsükli kestvus 4 kuud. Rühmatööle eelnevalt viiakse osalejaga läbi eelintervjuu, milles hinnatakse osaleja sobivust programmi.
Kui naine ei soovi tulla gruppi või loobub protsessist, siis pakkume naisele individuaalnõustamist. Vajadusel toetatakse nõustamisega (pereteraapia raames) tervet peret, sh lapsi.
Kõikide programmis osalevate naistega sõlmitakse vastavad lepingud. Programmi läbimisel väljastatakse osalejatele vastavad tõendid.

Metoodika: miniloeng, arutelu rühmas, eneseanalüüs, probleemilahendus isiklike juhtumite alusel, rollimängus vägivallatute lahenduste leidmine, iseseisva tööna ennast analüüsivate töölehtede täitmine.

Moodulid:
I Eesmärkide püstitamine ja nende hindamine
II Vägivalla mõjude uurimine ja ennetamisstrateegiad
III Suhe, suhtlemine ja tunded

Käsitletavad teemavaldkonnad: suhete teema, vastutuse võtmise õppimine, oma käitumisest teadlikuse taseme tõstmine ja tunnetega toimetulek.

Koolitaja on eelneva grupiteraapia läbiviimise kogemusega ning läbinud programmi  “Sisemise kindluse” (meestele) programmi protsess-väljaõppe. Osaleb rühmajuhina töötades järjepidevalt isiklikus supervisoonis.

Sihtgrupp: Naised, kes on kasutanud kasvatusvägivalda oma laste suhtes.

Maksumus: hind osalejale 600 €/osaleja.

  1. Osaleja tasub kogusumma
  2. Omaosalus 60€+ omavalitsuse poolne toetus osalejale
  3. Omaosalus 60€+ ohvriabi psühholoogilise abi teenus (seda juhul kui tegemist on ohvriabi juhtumiga).

Programmiga alustatakse grupi täitumisel Tartus ja Tallinnas.

Koolituskava on disainitud K. Kesküla poolt ja kaitstud lõputöö ” Sisemise kindluse õppeprogrammi arendamine” 2017.a. Tallina Ülikoolis. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli arendada sisemise kindluse programmist „Mehed päriselt“ välja naistele perevägivalda tõkestav täiendusõppekava (Olemas autori luba õppekava kasutamiseks programmis)