Eetilise tegevuse põhimõtted

DEMOKRAATLIK JUHTIMINE JA TOIMIMINE

1. MTÜ-l Hingekeel on selge ja arusaadav missioon: toetada inimest tervikuna . MTÜ Hingekeel  järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2. MTÜ Hingekeel väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. MTÜ Hingekeel kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. MTÜ Hingekeel kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ja toetajaliikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. MTÜ Hingekeel peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. MTÜ Hingekeel püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. MTÜ Hingekeel, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. MTÜ Hingekeel  ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. MTÜ Hingekeel, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. MTÜ Hingekeel ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. MTÜ Hingekeel kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. MTÜ Hingekeel lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. MTÜ Hingekeel annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. MTÜ Hingekeel peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. MTÜ Hingekeel avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon MTÜ Hingekeel missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. MTÜ Hingekeel suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. MTÜ Hingekeel on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. MTÜ Hingekeel on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. MTÜ Hingekeel ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. MTÜ Hingekeel peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. MTÜ Hingekeel austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. MTÜ Hingekeel tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. MTÜ Hingekeel  ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.