Ühingust

BWSF_2Nõustamis- ja Tugikeskus  MTÜ Hingekeel eesmärgiks on hingelise, füüsilise ja vaimse tervise edendamine ning toimetulekuoskuste arendamine.

MTÜ Hingekeel loodi 2011. aastal avalikes huvides ning tema eesmärkideks on hingelise, füüsilise ja vaimse tervise edendamine ning toimetulekuoskuste arendamine.

Eesmärk viiakse ellu põhiliselt läbi meie nõustamis- ja tugikeskuse psühhohariduslike-, eneseabi-, tegelusteraapia- ja arengurühmadega, tugiteenustega. Lisaks pakume võimalusi hingehoidlik-psühholoogiliseks ja kogemusnõustamiseks.

TEGUTSEMISE PÕHISUUNAD

1.1.   vaimse tervise probleemidega inimeste, nende perede ja lähedaste toetamine (sh tugiteenused), koolitamine  ja  nõustamine (psühhosotsiaalne- , hingehoidlik- ja kogemusnõustamine);

1.2.  toimetulekuraskustega (sh sõltuvushäirega ja HIV positiivsete isikute) inimeste ja nende lähedaste toetamine (sh tugiteenused) , koolitamine ja nõustamine (psühhosotsiaalne- , hingehoidlik- ja kogemusnõustamine)  ;

1.3.  projektide, koolituste, ürituste ja ettevõtmiste läbiviimine ja koostöö nii Eesti  Vabariigis kui rahvusvaheliselt;

1.4.  eesmärgist tulenevate valdkondade infokandjate väljaandmine.

VISIOON

Taastumis- ja tugikeskuseks kujunemine, pakkudes  psühhosotsiaalset-, kogemusnõustamist, peretööd ja rühmatööd, koolitusi  ja teisi tugiteenuseid  sihtrühmale.

MISSIOON

Nõustamis- ja tugikeskuse MTÜ Hingekeel missioon on  toetada inimest tervikuna  läbi tema kõigi kolme aspekti „keha-vaim-hing“, pakkudes  komplekset  nõustamist, psühhohariduslike koolitusi ja rühmatöös osalemise võimalusi  ning teisi tugiteenuseid toimetulekuraskustes inimestele ja riskiperedele hingelise, füüsilise, vaimse tervise edendamise ning isiksuse arengu valdkonnas.

SIHTRÜHMAD

  • Hingehädas täiskasvanud inimesed
  • Toimetulekuraskustes inimesed ja riskipered (sh sõltuvushäirega,  HIV-positiivsed isikud ja nende lähedased)
  • Topeltdiagnoosiga kliendid-patsiendid
  • Vaimse tervise probleemidega inimesed,  nende hooldajad ja pereliikmed